Doktora Tezi

Doktora Tez Yazımı ve Teslimi

DR-TR tez teslim sureci -may19

 İTÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 40 -

(1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini, danışmanının görüşü ile birlikte enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, tez izleme komitesini de kapsayacak şekilde en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(3) Tez çalışması eş danışmanla yapılıyor ise jüri, en az üçü Üniversite dışından olmak üzere yedi üyeden oluşur.

(4) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(5) İlgili enstitü, tezi iki hafta süre ile incelemeye tabi tutar ve bunu Rektörlüğe, fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurur. Bu süre içinde gelen tezle ilgili yazılı görüşler enstitü müdürlüğünce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(6) Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında hazırladıkları kişisel raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi bir gün içinde enstitü müdürlüğüne verirler. Bu süre sonunda raporunu teslim etmeyen jüri üyelerinin yerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir. Raporunu süresi içerisinde sunmayan öğretim üyesinin gerekçelerini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri danışmanın önerisi ile enstitülerce belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(8) Tez sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanakla belgelenir. Ayrıca doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor düzenler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ile diğer jüri üyelerince bu görüşlere verilen cevaplar da bu raporda yer alır.

(9) Jüri tarafından program yürütme kuruluna iletilen ortak rapor ve tutanak, program koordinatörü ve anabilim dalı başkanlığının onayıyla tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilerek süreç, Senato tarafından belirlenen esaslarının ilgili hükümlerine göre tekrar başlatılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini teslim etmeyen veya düzeltilmiş tezini teslim ettikten sonraki savunma sınavı sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilerek süreç, Senato tarafından belirlenen esasların ilgili hükümlerine göre tekrar başlatılır.

(10) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Doktora öğreniminde mezuniyet şartları Senato tarafından belirlenir.

İTÜ SENATO ESASLARI
Madde 65- 

a) Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tezi ile ilgili bir adet uluslararası bilimsel makalenin, ilgili anabilim dalı için İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde A1 kategorisinde verilen uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayınlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması ve tezi ile ilgili bir adet uluslararası bildirinin sözlü, yazılı veya görsel olarak sunumunun yapılmış olması şartı olarak aranır.

b) Sanatta yeterlik öğreniminde; alanı ile ilgili en az iki adet ulusal ve/veya uluslararası konser vermiş olması sanatta yeterlik mezuniyet şartı olarak aranır. Konserin ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlarca düzenlenmesi şarttır.

c) Her bir anabilim dalı, mezuniyet şartı olarak belirlenen minimum yayın kriterlerinin üzerinde yayın kriteri belirleyebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekçenin de belirtildiği anabilim dalı akademik kurul tutanağı enstitüye sunulur. İlgili karar, enstitü yönetim kurulu ve üniversite senatosu onayı ile yürürlüğe girer.

d) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla altı ay süre verilir. Altı aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

e) Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı, tez izleme komitesi ve tez konusu değiştirilir. Öğrenci, mecburi olarak alınması gereken yirmi bir krediye ilave olarak, varsa başarısız olduğu ve/veya koşullu geçtiği dersleri tekrar alarak, tekrar aldığı bu dersleri ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamladığı takdirde, yeterlik sınavına tekrar alınır ve başarılı olması halinde yeni tez önerisi verir.

f) Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, jüri üyelerinin sorularından sonra öğrenciye, jüri başkanının uygun görmesi durumunda, dinleyicilerde soru sorabilir. Karar aşamasında dinleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir.

g) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez çalışmasının hem öğrenci hem de danışmanı tarafından başarısız olduğunu ifade eden ve her ikisinin imzasını taşıyan bir talep yazısının enstitüye sunulması ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu başvuru tez aşamasında ve en erken yedinci yarıyıl sonunda yapılabilir. 

Geçici Madde 1- Bu esasların öğrenim süreleri ile ilgili 50/c ve 59/b maddelerinin uygulanabilmesi için, esasların yürürlüğe girdiği 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı başı itibariyle azami süresini aşmış veya aynı yarıyıl sonunda aşacak olan yüksek lisans öğrencilerine 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren iki yarıyıl, doktora öğrencilerine ise dört yarıyıl ilave tez teslim süresi verilir.

Geçici Madde 2- Bu esasların 65/a maddesi, öğrenimine 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı ve bu yarıyıldan sonra başlamış öğrenciler için uygulanır. Daha önceki yarıyıllarda başlamış olan öğrencilerin tezleriyle ilgili makalelerinin herhangi bir ulusal veya uluslararası hakemli dergide yayımlandığını veya yayımlanmak üzere kabul aldığını belgelendirmeleri tez teslim edebilmeleri için yeterlidir.