Kalite Politikamız

İTÜ KALİTE POLİTİKASI

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni; bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir. Bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmayı hedefleyen üniversitemizin, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel yapıda, katılımcılık, şeffaflık ve sürekli iyileştirme esaslarına dayalı kalite politikası; 

- Eğitim-öğretimini değişim, gelişim ve ihtiyaçlara uygun olarak güncelleyen, 
- İhtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde üniversitemizin küresel düzeyde yarışmasını sağlayan,
- Bireylerin yetenek ve yetkinliklerini geliştirmesi, özgün, yenilikçi yaklaşımlarda bulunması için disiplinlerarası ve uluslararası etkileşimli eğitim-öğretim ve araştırmayı destekleyen, 
- Küresel düzeyde Ar-Ge çıktıları üreten, inovasyon ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiren, 
- Hesap verebilirlik temelinde özerklik sağlayan, 
- Tüm paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştiren, 
- Akreditasyon, iç ve dış denetim mekanizmalarının sürdürülebilirliğini sağlayan, 

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.